De Vergadering van Eigenaren van de VvE

Het Bestuur is verplicht om minstens één keer per jaar - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - de vergadering van eigenaren, oftewel de Algemene Ledenvergadering (Alv), te organiseren. Er kan natuurlijk vaker vergaderd worden; zo vaak als het bestuur dit nodig vindt. Een Vergadering van Eigenaren kan ook georganiseerd worden op initiatief van de leden. Als de eigenaars, die ten minste 10% van de stemmen kunnen uitbrengen, vragen om een Algemene Ledenvergadering, dan moet het bestuur die binnen drie weken na het verzoek uitschrijven. Doet het bestuur dit niet dan zijn de initiatiefnemers bevoegd zelf de leden bijeen te roepen.

vve vergadering alv

De Voorzitter van de Vergadering

De Voorzitter wordt gekozen door de Vergadering van Eigenaren. Dat kan een lid van de VvE zijn maar ook iemand van buiten de vereniging. De voornaamste taak van de voorzitter is het leiden van de vergadering. Dat is een andere functie dan die van de voorzitter van het Bestuur. Als het Bestuur uit maar één persoon bestaat dan mag deze persoon niet ook de functie van voorzitter van de vergadering uitoefenen.

De Voorzitter kan worden gekozen voor onbepaalde tijd of er kan worden besloten om in iedere vergadering een andere voorzitter aan te wijzen.

Wie mag stemmen?

Volgens de wet hebben alle eigenaren toegang tot de vergadering. Het totale aantal stemmen en het aantal stemmen dat iedere eigenaar kan uitbrengen, zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Tenzij er een afwijkende regeling is voorgeschreven worden de besluiten in de vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Met andere woorden: met meer dan de helft van de tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen.

Sommige besluiten worden genomen met een meerderheid van minimaal tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin een aantal eigenaren aanwezig of vertegenwoordigd is dat minimaal tweederde van het totale aantal stemmen kan uitbrengen. Het gaat hier om uitgaven die geen verband houden met het onderhoud en het herstel van de gemeenschappelijke ruimten die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.

Quorum en tweede vergadering

Alleen wanneer een minimum aantal stemmen is vertegenwoordigd, het zogenoemde 'quorum', kan de Alv rechtsgeldige besluiten nemen. De meeste splitsingsreglementen schrijven voor dat minstens de helft van het totaal aantal stemmen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. Als dat niet het geval is dan moet een tweede vergadering worden uitgeschreven. Die tweede vergadering mag niet eerder dan twee weken na de eerste plaatsvinden maar moet wel uiterlijk binnen zes weken gehouden worden. In de tweede vergadering kunnen wél besluiten worden genomen als het quorum niet is gehaald. In het laatste modelreglement uit 2006 wordt overigens het quorumvereiste niet meer genoemd.

Vernietigbaar besluit

Als een eigenaar meent dat de vergadering een onredelijk besluit heeft genomen dan kan die eigenaar dat vergaderbesluit met een verzoekschrift ter vernietiging voorleggen aan de kantonrechter. Dat moet gebeuren binnen 30 dagen nadat het besluit is genomen of binnen 30 dagen nadat de eigenaar kennis van het besluit had kunnen nemen. De rechter kan een besluit vernietigen als het indruist tegen de redelijkheid en de billijkheid. We hebben het dan over een besluit dat vernietigbaar is.

Nietig besluit

Een besluit is nietig wanneer dat in strijd is met de wet, de splitsingsakte of het modelreglement . Een nietig besluit hoeft niet ter vernietiging aan de kantonrechter voorgelegd te worden omdat het van rechtswege niet geldig ofwel nietig is. Een lid hoeft zich van dat besluit niets aan te trekken en kan het negeren zonder dat dit consequenties heeft.

Besluiten

Alleen over onderwerpen die op de tijdig verstrekte agenda staan mogen beslissingen worden genomen. In de splitsingsakte of het modelreglement wordt genoemd wanneer de agenda in het bezit moet zijn gesteld van de leden.
De belangrijkste beslissingen van de ledenvergadering liggen meestal op het financiële vlak. Er wordt onder andere de begroting voor het komende boekjaar vastgesteld. Op basis van de begroting worden de voorschotbijdragen bepaald.
In de vergadering legt het Bestuur, door het presenteren van de exploitatierekening en de balans, rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar.
Bovendien heeft de vergadering van eigenaren het laatste woord over wijzigingen in de splitsingsakte en over het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement.
De modelreglementen bepalen dat er minimaal één keer per jaar vergaderd moet worden. In het ideale geval worden twee vergaderingen per jaar gehouden. In de voorjaarsvergadering worden de jaarstukken van het afgelopen boekjaar behandeld (terugkijken) en in de najaarsvergadering wordt de begroting voor het volgende jaar vastgesteld (vooruitkijken).
Naast het jaarverslag en de begroting worden meestal de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden besproken.

Tags:

vergadering vve, vergadering van eigenaren, algemene ledenvergadering, alv vve, vergadering van eigenaars, vve vergadering, quorum, vernietigbaar besluit, nietig besluit, stemmen vve

We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.